Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

I

Văn phòng HĐND và UBND

                         

vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn

 1

Phạm Văn Nam  Chủ tịch UBND huyện   nampv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

 Bùi Tiến Dũng

Phó Chủ tịch HĐND huyện

dungbt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

 Đỗ Tùng Lâm

Phó Chủ tịch UBND huyện

lamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

 Trần Ngọc Ánh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

anhtn@anlao.binhdinh.gov.vn

5

 Đỗ Đình Biểu

Trưởng ban Kinh tế HĐND huyện

bieudd@anlao.binhdinh.gov.vn

6

 Nguyễn Trực

Chánh Văn phòng

trucn@anlao.binhdinh.gov.vn

7

 Lê Thị Thu Hằng

Phó Văn phòng

hangltt@anlao.binhdinh.gov.vn

8

 Nguyễn Khắc Vũ

Phó Văn phòng

vunk@anlao.binhdinh.gov.vn

9

Đặng Trung Du

Tổng hợp

dudt@anlao.binhdinh.gov.vn

10

Đinh Quốc Bảo

Tổng hợp

baodq@anlao.binhdinh.gov.vn

11

Đinh Thị Vế

 Tổng hợp

vedt@anlao.binhdinh.gov.vn

12

 Thái Thanh Nghĩa

 Tổng hợp

nghiatt@anlao.binhdinh.gov.vn

13

Trần Thị Hường

Văn thư

huongtt@anlao.binhdinh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Văn thư

dieuntt@anlao.binhdinh.gov.vn

15

Nguyễn Thị Nguyệt

QTM

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

16

Huỳnh Thị Mỹ Vị

Kế toán

vihtm@anlao.binhdinh.gov.vn">vihtm@anlao.binhdinh.gov.vn

17

 Trương Ngọc Thủy

Tiếp dân

thuytn@anlao.binhdinh.gov.vn

18

 Nguyễn Thị Dự

Một cửa

dunt@anlao.binhdinh.gov.vn

II

Văn phòng ĐKQSD đất

 

 

1

Trương Thành Kiệt

Giám đốc

kiettt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Bùi Tiến Sỹ

Chuyên viên

sybt@anlao.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Tư pháp

 

 

1

Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

tungnt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Thái Đăng Khoa

 Phó phòng

khoatd@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Phạm Minh Nhân

Chuyên viên

nhanpm@anlao.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Nội vụ

 

 

1

Thân Hữu Sơn

Trưởng phòng

sonth@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trương Quốc Hoàng

Phó trưởng phòng

hoangtq@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Lê Văn Phong

Cán bộ

phonglv@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Lê Thúy Diệu

Cán bộ

dieult@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Thị Lệ Quyên

Cán bộ

quyenltl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Trần Quốc Đạt

Cán bộ

dattq@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Phạm Thị Trâm

Cán bộ

trampt@anlao.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Hồng Việt

Cán bộ

vietnth@anlao.binhdinh.gov.vn

9

 Trần Sỹ Hiệu

Cán bộ

hieuvs@anlao.binhdinh.gov.vn

10

Võ Cao Cường

Cán bộ

cuongvc@anlao.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Thanh tra

 

 

1

Phạm Vui

Chánh Thanh tra

vuip@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Đào Duy Long

Phó Chánh Thanh tra

longdd@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Dương Văn Thân

Phó Chánh thanh tra

thandv@anlao.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

1

Nguyễn Xuân Bình

Trưởng phòng

binhnx@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Thành

Phó Phòng

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

VII

Phòng TN&MT

 

 

1

Đỗ Đình An

Trưởng phòng

andd@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó phòng

nguyetnt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tòng

 Phó phòng

tongnm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Văn Phụng Quốc

Phó GĐ VPĐKQSDĐ

quocvp@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Lê Nguyên Ly Ly

Cán bộ

lylnl@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Đào Thị Tâm

Cán bộ

tamdt@anlao.binhdinh.gov.vn

VIII

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

1

Huỳnh Minh Thắng

Trưởng phòng

thanghm@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Trương Văn Hào

Phó trưởng phòng

haotv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Đào Duy Trọng

Chuyên viên

trongdd@anlao.binhdinh.gov.vn

IX

Phòng Y tế

 

 

1

Đinh Thành Đơn

 Trưởng phòng

dondt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Đinh Thị Đía

Phó phòng

diadt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Nhạn

Nhân viên

nhannt@anlao.binhdinh.gov.vn

X

Phòng LĐ, TB&XH

 

 

1

Từ Xuân Mười

Trưởng phòng

muoitx@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Lệ Thùy

Phó trưởng phòng

thuyptl@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Hương

Nhân viên

huongnt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Trương Thị Hiền

Nhân viên

hientt@anlao.binhdinh.gov.vn

XI

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

 

1

Trương Thành Kiệt

Giám đốc

kiettt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Bùi Tiến Sỹ

Nhân viên

sybt@anlao.binhdinh.gov.vn

XII

Phòng Dân tộc

 

 

1

Phạm Thanh Chung

Trưởng phòng

chungpt@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Lợi

Phó phòng

loin@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Đinh Văn Kê

 Phó phòng

kedv@anlao.binhdinh.gov.vn

XIII

Phòng Tài chính và Kế hoạch

 

 

1

Lê Văn Thanh

Trưởng phòng

thanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thấm

Phó trưởng phòng

thampt@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Minh Tý

 Nhân viên

tynm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Hồ Thị Giàu

 Cán bộ

giauht@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Trịnh Thị Hồng Lan

 Cán bộ

lantth@anlao.binhdinh.gov.vn

XIV

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

1

Hoàng Ngọc Thành

Trưởng phòng

thanhn@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Châu Anh Tế

 Phó phòng

teca@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Phan Thanh Toàn

 Cán bộ

toanpt@anlao.binhdinh.gov.vn

XV

Ban Quản lý DA, ĐT&XD

 

 

1

Nguyễn Văn Tặng

Giám đốc

tangnv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Lành

Phó GĐ

lanhlv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Tân

 Phó GĐ

tann@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Trần Đình Bân

Nhân viên

bantd@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Dũng

Nhân viên

dungnv@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Từ Hoàng Nam

Nhân viên

namth@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Lê Thị Thu Hằng

Nhân viên

Hangltt86@anlao.binhdinh.gov.vn

XVI

Phòng NN&PTNT

 

 

1

Nguyễn Văn Linh

Trưởng Phòng

linhnv@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Tụ

Phó trưởng phòng

tunv@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Phạm Minh Tâm

Phó phòng

tampm@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Trần Đông Y

Nhân viên

ytd@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Bùi Quốc Vũ

Nhân viên

vubq@anlao.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Vũ

Nhân viên

vunh@anlao.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Hồng Quân

Nhân viên

quannh@anlao.binhdinh.gov.vn

8

Đinh Thị Linh

Nhân viên

linhdt@anlao.binhdinh.gov.vn

XVII

Trung Tâm VHTT-TT

 

 

1

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Giám đốc

quyntn@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Bùi Đức Phú

Phó Giám đốc

phubd@anlao.binhdinh.gov.vn

XVIII

Trạm Khuyến nông

 

 

1

 

 

 

XIX

Đài TT-TH

 

 

1

Phạm Lắm

Trưởng Đài

lamp@anlao.binhdinh.gov.vn

2

Hoàng Nam Quốc

Phóng viên

quochn@anlao.binhdinh.gov.vn

3

Đoàn Thị Phượng

 Phóng viên

phuongdt@anlao.binhdinh.gov.vn

4

Đỗ Hồ Ánh Ngà

Phóng viên

ngadha@anlao.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Hữu Bá

Phóng viên

banh@anlao.binhdinh.gov.vn

XX

UBND các xã, thị trấn

 

 

1

UBND xã An Hòa

 

anhoa@anlao.binhdinh.gov.vn

2

UBND xã An Tân

 

antan@anlao.binhdinh.gov.vn

3

UBND xã An Hưng

 

anhung@anlao.binhdinh.gov.vn

4

UBND xã An Quang

 

anquang@anlao.binhdinh.gov.vn

5

UBND xã An Toàn

 

antoan@anlao.binhdinh.gov.vn

6

UBND xã An Nghĩa

 

annghia@anlao.binhdinh.gov.vn

7

UBND xã An Trung

 

antrung@anlao.binhdinh.gov.vn

8

UBND xã An Vinh

 

anvinh@anlao.binhdinh.gov.vn

9

UBND thị trấn An Lão

 

thitran@anlao.binhdinh.gov.vn">thitran@anlao.binhdinh.gov.vn

10

UBND xã An Dũng

 

andung@anlao.binhdinh.gov.vn        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo mới của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Kênh iso
Giới thiệu tổng quan đề án 30
giam doc hoi
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 7362535
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão