Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định

* Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

* Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Bình Định

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và thể thao/UBND cấp huyện/ UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ/hủy bỏ, hủy công khai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Định 

* Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản thủy sản thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông thôn lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục bải bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp/ủy ban nhân dân cấp huyện/ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương/UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực  Lao động, tiền lương, quan hệ lao động và việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Chính 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - thương binh xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết dịnh của Bộ trưởng Bộ Công thương

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Tổng thanh tra Chính phủ 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi chức năng của Sở Tư pháp tỉnh Bình Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức "bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

* Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định 

* Quyết định công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương

* Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế

* Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và xã hội dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 9/6/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở y tế tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế

* Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Bình Định dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ Lao động thương binh xã hội

* Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính thay thế, bị thay thể  trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo mới của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Kênh iso
Giới thiệu tổng quan đề án 30
giam doc hoi
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               58
  Số lượt truy cập: 6556658
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão