Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử Huyện An Lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Trong những năm qua (2008 – 2018) cấp ủy các cấp luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, là phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo nguyên tắc, quy trình và phương pháp công tác đảng; làm tốt công tác tư tưởng; phát huy tính tự giác của tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, có trọng tâm, trọng điểm nhất là có tác động đến đời sống nhân dân, đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xác định được vấn đề đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát, giao cho các đồng chí UVBTV là lãnh đạo đứng đầu các cơ quan, ban, ngành có liên quan  chủ trì kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên về chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong 10 năm qua, đã tiến hành 235 cuộc kiểm tra, giám sát, cụ thể, kiểm tra được 208 cuộc, trong đó, 186 tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt, 22 tổ chức đảng chấp hành chưa tốt nội dung được kiểm tra. Công tác kiểm tra đảng viên chấp hành được chú trọng, Ban Thường vụHuyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành theo đúng quy định Điều lệ Đảng, mỗi đảng viên được kiểm tra ít nhất 1 lần/năm, tất cả các đồng chí Huyện ủy viên được kiểm tra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Số lượng kiểm tra đảng viên chấp hành 15.239 lượt đảng viên, trong đó, chấp hành tốt 14.374, chấp hành chưa tốt 865 (có vi phạm 178 đảng viên). Giám sát được 27 tổ chức đảng, 02 đảng viên , nội dung giám sát được chú trọng, đúng trọng tâm, trọng điểm,…

Đảng ủy cơ sở đã tiến hành 116 cuộc kiểm tra, giám sát đối với chi bộ trực thuộc và đảng viên, trong đó, kiểm tra 86 cuộc, giám sát 30 cuộc về thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, về xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết thống nhất nội bộ.

          Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nề nếp, đảm bảo quy trình, quy định, đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện; đã chỉ đạo kịp thời kiểm tra việc thực hiện và việc khắc phục những tồn tại khuyết điểm, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát trong những năm qua có nềnnếp, đã lựa chọn, xác định đúng đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện, có trọng tâm, sát với tình hình thực tế. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã hạn chế những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Trong công tác lãnh đạo vừa tăng cường kiểm tra, vừa coi trọng chế độ tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên, từ đó phát huy tốt tác dụng giáo dục, phòng ngừa đối với tổ chức đảng, đảng viên góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra được 28 tổ chức đảng. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và đã tiến hành tổ chức thực hiện đạt kết quả, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở địa phương. Đồng thời, qua kiểm tra đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đúng quy trình, phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng, UBKT cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát còn chậm; một số cấp ủy chưa làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nên chậm phát hiện, uốn nắn những khuyết điểm, thiếu sót của tổ chức đảng cấp dưới; chất lượng kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở còn hạn chế.

Kiểm tra tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm được 07 tổ chức đảng, qua kiểm tra kết luận, có 07 tổ chức đảng vi phạm, trong đó, phải thi hành kỷ luật 03 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách, vi phạm chủ yếu các nội dung: mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo,cá nhân phụ trách; còn lại, tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã chỉ đạo tổ chức đảng kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 50 đảng viên, kết luận có 50 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó, phải thi hành kỷ luật 27 đảng  viên (trong đó có 11 cấp ủy viên các cấp), chiếm 54% so với tổng số đảng viên được kiểm tra. Nội dung kiểm tra chủ yếu là Chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách được giao, vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống.

          Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra tài chính đảng cùng cấp và tiến hành kiểm tra thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 30 tổ chức đảng. Truy thu đảng phí của tổ chức đảng nộp thiếu với số tiền 1.399.000đ. UBKT Cơ sở đã tiến hành kiểm tra 29 cuộc. Sau mỗi cuộc kiểm tra, UBKT các cấp đã kịp thời kết luận, thông báo đến từng tổ chức đảng được kiểm tra, nhằm giúp cho tổ chức cơ sở đảngphát huy mặt ưu điểm, tích cực; đồng thời, những tổ chức đảng chấp hành chưa tốt, UBKT đã tiến hành phúc tra kịp thời giúp tổ chức cơ sở đảngkhắc phục, sửa chữa những thiếu sót khuyết điểm.

Công tác giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viêncũng được duy trì thực hiện thường xuyên: Ban Thường vụ Huyệnủyvà các cấp đảng trực thuộcđã phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy viên theo dõi địa bàn dự sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời phản ánh và giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở, đồng thời giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra khuyết điểm, vi phạm.

          Cấp ủy, UBKT các cấp, hàng năm đều xây dựng chương trình giám sát trực tiếp đối với tổ chức đảng; đồng thời, thông báo đến tổ chức đảng biết, mỗi kỳ sinh hoạt đảng thường kỳ, tổ chức đảng có trách nhiệm mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, HUV, Ủy viênUBKT đứng chân địa bàn đến dự và theo dõi tình hình thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy và chất lượng của mỗi kỳ sinh hoạt; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, giữ mối quan hệ với tổ chức đảng nơi cư trú, thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc chấp hành quy chế làm việc của các chi, đảng bộ. Thông qua giám sát đã góp phần nhắc nhở, cảnh báo, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm đối với tổ chức đảngvàđảng viên.

          Việc giám sát chuyên đề: đã tiến hành 46 cuộc giám sát;trong đó, giám sát 21 đảng viên và 25 tổ chức đảng. Sau mỗi cuộc giám sát Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, kết luận và thông báo kịp thời đến từng tổ chức đảng và cá nhân được giám sát để thực hiện. Các cuộc giám sát đều thông qua tập thể UBKT Huyện ủy để xem xét, kết luận chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, yêu cầu khắc phục sửa chữa khuyết điểm; chưa có trường hợp nào vi phạm chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạmcủa tổ chức đảng và đảng viên. Thông qua giám sát, đã nhắc nhở, cảnh báo tổ chức đảng và đảng viên điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, yếu kém, không để khuyết điểm trở thành vi phạm và có tác dụng nhất định trong việc phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáocũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét, giải quyết 02 đơn khiếu nại của đảng viên về hình thức kỷ luật Đảng, kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật.Cấp ủy, UBKT các cấp đã tiếp nhận 26 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó, có 11 đơn không giải quyết và không thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; giải quyết 13 đơn, trong đó, có 09 đơn tố đúng 1 phần, 04 đơn nội dung tố cáo không đúng. Tất cả các đơn thư giải quyết đúng theo quy định, không để tồn đọng.

          Thi hành kỷ luật đảng: đã thi hành 10 lượt; bằng các hình thức: khiển trách: 09, cảnh cáo 01 Nội dung vi phạm chủ yếu: thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo buông lỏng công tác quản lý, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo cấp trên, nên để tình hình phá rừng làm nương rẫy trái phép xảy ra.Thi hành kỷ luật 178 đảng viên (có 59 cấp ủy viên các cấp, trong đó, có 06 Huyện ủy viên), bằng các hình thức: cảnh cáo 59, khiển trách 97, cách chức 05 và khai trừ 17 đảng viên. Nội dung vi phạm của đảng viên chủ yếu là việc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao,chấp hành không nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước (vi phạm luật đất đai, phá rừng làm rương rẫy trái phép), vi phạm đạo đức lối sống, vi phạm kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm, bỏ sinh hoạt và không nộp đảng phí trong nhiều tháng…      

 

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nềnnếp, đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã hạn chế vi phạm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; trong công tác lãnh đạo vừa tăng cường công tác kiểm tra, vừa coi trọng chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng của tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy viên chấp hành tại chi bộ, cấp ủy nơi đảng viên sinh hoạt theo quy định.

          Đạt được những kết quả nêu trên, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự lãnh đạo, hướng dẫn kịp thời của UBKT cấp trên; sự tích cực, chủ động của UBKT và sự tăng cường phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đội ngũ làm công tác kiểm tra luôn kiên định, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                             


Bùi Thị Long Thạnh   (Cập nhật ngày 05-12-2018)    Các tin liên quan:
  UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước (04-12-2018)
  Thông báo về việc niêm yết danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển công chức hành chính tỉnh Bình Định năm 2018 (04-12-2018)
  Từ ngày 20/12 – 21/12 diễn ra kỳ họp thứ 8, HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (03-12-2018)
  Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (02-12-2018)
  Thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra (29-11-2018)
        LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo mới của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Kênh iso
Giới thiệu tổng quan đề án 30
giam doc hoi
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               24
  Số lượt truy cập: 7347924
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão