Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Huyện An lão tỉnh Bình Định!Trang chủ  Liên hệ  Sơ đồ site  English
Ngày 25/10/2016, Huyện ủy An Lão ban hành hướng dẫn số 03-HD/HU, hướng dẫn một số nội dung cụ thể nhằm tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ huyện như sau:

1. Về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

          - Nội dung triển khai quán triệt: Tổ chức hội nghị dành cho cán bộ chủ chốt, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 15-CT/TU, Kế hoạch số 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 11-CT/HU, Kế hoạch số 31-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Thành phần hội nghị:

          + Đối với hội nghị cấp huyện, gồm: các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo các xã, thị trấn; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

          + Đối với đảng ủy các xã, thị trấn: căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thành phần tham gia hội nghị cho phù hợp.

          - Hình thức tổ chức hội nghị: Tổ chức học tập trực tiếp.

          - Báo cáo viên: Chủ yếu là các đồng chí bí thư cấp ủy hoặc có thể mời báo cáo viên am hiểu về lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Về tài liệu phục vụ hội nghị: Các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của huyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

          - Thời gian tổ chức hội nghị: Thời gian học tập, quán triệt chuyên đề không quá ½ ngày. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề hằng năm hoàn thành trong quý I. Riêng năm 2016 hoàn thành trong quý IV.

          2. Về xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (thay thế cho bản đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân trước đây)

          2.1. Đối với tập thể, xây dựng kế hoạch làm theo toàn khóa và hằng năm:

          Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung để xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm:

          - Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa bám sát những nội dung sau: 1-Nội dung chuyên đề toàn khóa của Trung ương; 2-Nội dung chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình; 3-Kế hoạch số 31-KH/HU ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủythực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 4-Tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

          - Trong kế hoạch hằng năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để xác định nội dung, giải pháp đột phá nhằm khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

          * Thời gian hoàn thành: Xây dựng kế hoạch làm theo toàn khóa hoàn thành trong quý IV/2016. Kế hoạch làm theo hằng năm hoàn thành trong quý IV của năm trước đó.

          2.2. Đối với cá nhân, xây dựng kế hoạch làm theo cho từng năm:

          - Các đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên và bí thư cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hằng năm xây dựng kế hoạch làm theo của cá nhân và nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung làm theo phải xác định việc làm cụ thể, đề ra giải pháp và quy định thời gian thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt.

          - Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch làm theo của cá nhân. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

          - Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm và làm căn cứ để xét thi đua, khen thưởng.

          3. Về tổ chức sinh hoạt định kỳ

          - Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị.

          - Chi ủy, ban thường vụ đảng ủy và đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị các nội dung để sinh hoạt: lựa chọn một trong những nội dung cụ thể từ các tài liệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Trung ương; từ những lời dạy, từ các tác phẩm của Bác; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn và trong quần chúng nhân dân; tự phê bình, phê bình những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu ở đơn vị, địa phương mình; việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; tập hợp những ý kiến, dư luận trong nhân dân phê bình cán bộ, đảng viên của đơn vị để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; về kinh nghiệm làm tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… (mỗi kỳ sinh hoạt có thể bàn về một hoặc vài vấn đề cụ thể, sâu sắc, thiết thực).

          - Trong quá trình học tập, sinh hoạt, bên cạnh các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chủ động nghiên cứu lựa chọn và xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

          4. Về việc rà soát, xây dựng quy định, chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu

          - Ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy, chi bộ chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên sát hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá”. Coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi tập thể và cá nhân (hoàn thành trong quý I/2017).

          - Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát, xây dựng quy định trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

          5. Về công tác tuyên truyền

          - Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện, đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-CT/TU, Kế hoạch 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 11-CT/HU, Kế hoạch 31-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc và các kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác; kịp thời phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          - Định kỳ 6 tháng, một năm sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng nội dung tuyên truyền cho kỳ tiếp theo.

          6. Về công tác khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

          - Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc biểu dương, khen thưởng thực hiện theo Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT, ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt, giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

          - Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiến hành vào dịp sinh nhật Bác 19/5 hằng năm.

          7. Về công tác sơ kết, tổng kết và kinh phí thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          7.1. Về sơ, tổng kết:

          Quý IV hằng năm, các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng báo cáo và tùy theo tình hình, điều kiện tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm trước và kế hoạch của năm sau; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ phận giúp việc Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 30/10 hằng năm để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

          7.2. Về kinh phí thực hiện:

          Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05/3/2012 của Bộ Tài chính “hướng dẫn quản lý, sử dung kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

          8. Tổ chức thực hiện

          - Căn cứ Hướng dẫn, đảng ủy các xã, thị trấn; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể chính trị xã hội huyện chủ động triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

          - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 15-CT/TU, Kế hoạch 10-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 11-CT/HU, Kế hoạch 31-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên thực hiện đạt kết quả./.


Ngọc Hà  (Cập nhật ngày 05-11-2016)            LỜI CHÀO MỪNG
Loi chao mung
     Thông báo của huyện
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
         Video về quê hương
         Những ca khúc về An lão
Ban do
Học tập và làm theo lời Bác
Văn bản của tỉnh
Cac chi tieu kinh te xa hoi
Công báo Bình Định
Công báo nước CHXHCN Việt Nam
Chương trình chuyên đề Việt Nam online
Giới thiệu tổng quan đề án 30
Quảng bá xúc tiến thương mại
               Thống kê người dùng
  Đang online:               19
  Số lượt truy cập: 5475905
 
Bản quyền thuộc về: UBND HUYỆN AN LÃO TỈNH BÌNH ĐỊNH - PEOPLES COMMITTEE OF AN LAO DISTRICT.
Địa chỉ: Thôn 2 – Thị trấn An Lão – Huyện An Lão Tỉnh Bình Định.
ĐT: 02563875638
Email: vanphong@anlao.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Lê Thị Thu Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện An Lão