Một số giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019

Thứ năm - 24/01/2019 09:05
Trong năm 2018, toàn ngành đã thực hiện 84 cuộc thanh tra hành chính, 26 cuộc thanh tra trách nhiệm; 204 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn và trên 2.032 lượt thanh tra chuyên ngành độc lập; phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước trên 14 tỷ đồng, 37.000 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý 15 tập thể và 47 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Tổ chức tiếp 5.267 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 3.426 vụ việc khiếu nại, tố cáo; đề xuất giải quyết 630 vụ khiếu nại và 52 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền. Phát hiện, kiến nghị xử lý 03 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng.
Hội nghị thanh tra toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị thanh tra toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2018, Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy thuận lợi, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ở địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ, tập trung thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đạt được những kết quả khá toàn diện, qua đó thiết thực góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bước vào năm 2019, tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó xác định: tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quyết định hành chính, hoạt động công vụ trong các cơ quan nhà nước; đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan báo chí và nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những giải pháp quan trọng.

Quán triệt chỉ đạo của UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra các ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2019 với mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát là: tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong các ngành, lĩnh vựccó phát sinh những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáocủa công dân; triển khai thực hiệnkiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng. Tiếp tụcchăm lo xây dựng ngành thanh tra trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chung trên đây, yêu cầu Thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh phải tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra được duyệt năm 2019 ngay từ đầu năm với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, chặt chẽ, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc được cấp ủy, chính quyền giao. Các cuộc thanh tra phải tiến hành đúng thời hạn, đúng quy trình thủ tục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; không để xảy ra chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, nhất là trong hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với các doanh nghiệp. Việc ban hành kết luận thanh tra và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra phải bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan, đúng chính sách, pháp luật, công khai minh bạch. Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm tra Đảng các cấp trong việc xử lý các vụ việc có sai phạm nhằm bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, kịp thời giữa xử lý hành chính với xử lý kỷ luật về Đảng. Những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay cho Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường thực hiện thường xuyên, kiên quyết công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra của cấp có thẩm quyền, phấn đấu kết quả xử lý các sai phạm về kinh tế sau thanh tra đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.

2. Chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chú trọng tham mưu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, nhất là tiếp công dân đột xuất để chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc đông người ngay từ khi phát sinh tại cơ sở. Sau tiếp dân phải tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật, bảo đảm dứt điểm ngay từ lần đầu những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; nhất là những vụ việc phức tạp, đông người, bức xúc, tồn đọng kéo dài, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý về tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của cấp có thẩm quyền; phấn đấu kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ trên 85%.

3. Tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp, các ngành xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh. Tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, phù hợp, bảo đảm có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là các giải pháp công khai, minh bạch; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý, chính sách phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần phòng, chống tham nhũng. Gắn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với yêu cầu phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng.

4. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 là tham mưu, đề xuất Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo kịp thời, phù hợp nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, trong đó chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Luật Tố cáo (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Chính phủ. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên giao. Qua kiểm tra, thanh tra kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; giải quyết không kịp thời, không dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, để kéo dài, diễn biến phức tạp, công dân bức xúc khiếu kiện vượt cấp lên tỉnh, lên trung ương, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, sơ kết, tổng kết, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. 

5. Chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo các ngành, địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của cơ quan thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm nguồn lực cần thiết để cho cơ quan thanh tra hoạt động. Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4695/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từng cơ quan thanh tra chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; phân công, bố trí phù hợp các nguồn lực để bảo đảm đồng thời thực hiện tốt cả 03 lĩnh vực công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của ngành về công tác kiểm tra, giám sát; công khai minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động thanh tra, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo,  bứt phá, hiệu quả” nhằm động viên đội ngũ công chức thanh tra phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2019./. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thơm (Chánh Thanh tra tỉnh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây