CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Thứ tư - 14/08/2019 08:25

CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH


A. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, trường hợp muốn tiếp tục kinh doanh, trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày; tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập, nộp hồ sơ gửi về phòng Kinh tế / phòng Công thương nơi cấp phép để xem xét cấp lại.

Bước 2: Sau khi hoàn tất các thủ tục kê khai thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kê khai lại. Trường hợp sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra thấy chưa đủ hoặc nội dung chưa đúng thì trong vòng 03 ngày, phòng Kinh tế / phòng Công thương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh. Tổ chức, cá nhân cầm Giấy biên nhận đến tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố, hòan thành việc nộp lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp từ chối cấp, phòng Kinh tế /phòng Công thương sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

B. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan Nhà nước.

C. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.    Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Theo mẫu Phụ lục 12)

2.    Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (giấy phép đã cấp, hết thời hạn).

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.


D. Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

E. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

F. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

·        Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kinh tế, phòng Công thương các huyện, thành phố.


G. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép.

H. Lệ phí (nếu có):Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: TP. Qui Nhơn: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; các huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp

I.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

·        Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Phụ lục 12)

·        Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp lại thứ…) (Phụ lục 14).

J. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):không

K. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·        Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

·        Thông tư số : 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương.

·        Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

 

 

 

Phụ lục 12

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

                                                                                          ............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

 

Kính gửi: Phòng … UBND Quận (Huyện)… Tỉnh (Thành phố)…(1)

.......................................................................................................…(2)

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………...

Địa điểm sản xuất.....................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số........... ngày....... tháng....... năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm......................

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau .....(5)

Thông tin cũ:...................

Thông tin mới:.............

Đề nghị Phòng ………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại:…………………………………………(3)

Quy mô sản xuất..............................................................................(4)

Xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.  Nếu sai xin chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./.

 

                                                                                  Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất

                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) : Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương)

(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép.

(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(5): Lý do phải cấp lại Giấy phép

 

 

 

 

Phụ lục 14

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ...

UBND QUẬN, HUYỆN….
PHÒNG ………………….(1)

           -----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------------

 

 

Số:          /GP-P…(7)

............., ngày…tháng…năm …

     

 

GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG

NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

(Cấp lại lần thứ…)

 

TRƯỞNG PHÒNG ………(1)

 

Căn cứ ………..………………………………......................................(2);

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét đề nghị tại Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh ngày.....tháng….năm....... của ……….........….(3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cho phép...................................................................…….....(3)

Trụ sở giao dịch…………………......., điện thoại………, Fax.........;

Địa điểm sản xuất: .......................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số…… do ………………….…cấp ngày….. tháng….. năm….

Được phép sản xuất rượu thủ công các loại nhằm mục đích kinh doanh: ........................(4)

Sản lượng sản xuất..................................................................................(5)

Điều 2.  Trách nhiệm thực hiện

………(3) phải thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, và Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến ngày…. tháng … năm…  ./.

 

Nơi nhận:

- ………. (3);

- ………….. (6)

- Lưu VT, ……….. (8).

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu)

 

 

 

Chú thích:

(1): Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép.

(3): Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép.

(4): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng,...).

(5): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia làng nghề.

(6) :Tên các tổ chức liên quan

         (7): Ký hiệu viết tắt của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương

         (8): bộ phận cấp phép


Download tài liệu đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây