CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU

Thứ ba - 13/08/2019 21:30

CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU


A. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân mua hồ sơ tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố.

Bước 2: Sau khi hoàn tất các thủ tục kê khai thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kê khai lại.

Trường hợp sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra thấy chưa đủ hoặc nội dung chưa đúng thì trong vòng 07 ngày, phòng Kinh tế / phòng Công thương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng cấp giấy phép kinh doanh . Tổ chức, cá nhân cầm Giấy biên nhận đến tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố, hòan thành việc nộp lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp từ chối cấp, phòng Kinh tế / phòng Công thương sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 


B. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan Nhà nước.

C. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.    Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu Phụ lục 31)

2.    Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

3.    Bản sao các văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu.

4.    Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy hoặc giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

5.    Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm:

o   Địa chỉ,diện tích và mô tả khu vực kinh doanh rượu.

o   Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm).

o   Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu).

o   Bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật đối với địa điểm kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.


D. Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

E. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

F. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

·        Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: phòng Kinh tế, phòng Công thương các huyện, thành phố.

G. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép.

H. Lệ phí (nếu có):Lệ phí GPKD bán lẻ rượu : TP. Qui Nhơn: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; các huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

I. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

  • Đơn đề nghị cấp lại GPKD bán lẻ rượu (Phụ lục 31)
  • Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu (Phụ lục 32).

J. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):không

K. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·        Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

·        Thông tư số : 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương.

·        Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

 


Phụ lục 31

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN 

---------------------

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

 

Kính gửi: Phòng ......................(1)

Tên thương nhân:......................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp ............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:

1.    Được phép mua:

a)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)

b)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(3)

2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(4)

......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                              Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                                         (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rượu.

 (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm  thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 

Phụ lục 32

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

                                     

UBND TỈNH, TP… (1)

UBND HUYỆN (QUẬN)... (2)

PHÒNG........ (3)

----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------------

Số:        /GP-P………

.............., ngày…tháng…năm …

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

 

TRƯỞNG PHÒNG…………. (3)

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................(3);

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(4);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(4)

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1.    Được phép mua:

a)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)

b)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)

2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3.Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

Nơi nhận:

- ……..… (4);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(8).

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu nếu có)

 

 

 

Chú thích:

1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (3): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (4): Tên thương nhân được cấp Giấy phép

(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.


Download tài liệu đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây