Ban QLRPH

 1. Ông Phan Thanh Hùng 
Chức vụ: Giám đốc 
Địa chỉ mail: hungpt@anlao.binhdinh.gov.vn


 
Vị trí và chức năng
  Ban quản lý rừng Phòng hộ huyện An Lão là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có con dấu và tài khoản riêng được Nhà nước đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động của bộ máy trong quản lý và bảo vệ rừng.
 Quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng phòng hộ trên địa bàn huyện; áp dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực lâm học để phát huy có hiệu quả khả năng phòng hộ của rừng như: Tổ chức quản lý, bảo vệ, xúc tiến trồng rừng mới, xây dựng kế hoạch điều chế rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
Tiếp nhận quản lý và tổ chức triển khai các dự án phát triển rừng phòng hộ.
Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển và sử dụng vốn rừng phòng hộ theo đúng các quy định của pháp luật; quản lý và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển rừng phòng hộ.
2. Căn cứ dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.
3. Tổ chức giao khoán rừng phòng hộ gắn với thực hiện cơ chế đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích từ sản phẩm rừng, dịch vụ môi trường rừng ổn định, lâu dài với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Tiếp vốn đầu tư của Nhà nước, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan cấp huyện tổ chức thực hiện kế hoạch khoán cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bảo vệ và xây dựng rừng phòng hộ; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho rừng phòng hộ theo đúng các quy định hiện hành. 
5. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất, nông lâm, ngư nghiệp kết hợp trên diện tích chưa có rừng, diện tích rừng trồng chưa khép tán; mặt nước theo đúng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển của khu rừng phòng hộ. Tổ chức, liên kết hoặc cho các tổ chức cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh các hoạt động du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo trong rừng phòng hộ.
6 Tuyên truyền, giáo dục nhân dân trên địa bàn huyện tham gia bảo vệ và xây dựng phát triển rừng phòng hộ.
7 Định kỳ báo cáo UBND huyện và các cơ quan liên quan cấp huyện về tình hình diễn biến tài nguyên rừng và các hoạt động quản lý, bảo vệ, xây dựng phát triển rừng phòng hộ theo quy định hiện hành.
        8. Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
        9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND huyện giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây