Thực hiện vốn đầu tư tại huyện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023:                                                              
Kế hoạch vốn và giải ngân năm 2023:
Vốn đầu tư ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện năm 2023: 306.236,408 triệu đồng, trong đó: (Chi tiết có phụ lục 01)
Nguồn ngân sách Tỉnh thanh toán tại kho bạc tỉnh: 45.742,424 triệu đồng; giải ngân: 18.008,854 triệu đồng; tỷ lệ 39,37%; còn lại: 27.733,570 triệu đồng; trong đó:
 • Nguồn vốn ĐTTT Ngân sách tỉnh năm 2023: 31.545,0 triệu đồng
+ Giải ngân: 14.533,708 triệu đồng; tỷ lệ 46,07%;
+ Còn lại: 17.011,292 triệu đồng.
 • Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất tỉnh: 3.790,831 triệu đồng;
+ Giải ngân: 90,831 triệu đồng; tỷ lệ 2,4%;
+ Còn lại: 3.700,0 trđ (đề án giáo dục và đề án y tế chưa giải ngân)
 • Vốn xổ số kiến thiết: 2.752,0 triệu đồng;
+ Giải ngân: 1.124,0 triệu đồng; tỷ lệ 40,84%;
+ Còn lại: 1.628,0 triệu đồng.
 • Tạm ứng ngân sách tỉnh: 1.616,331 triệu đồng;
+ Giải ngân: 1.572,376 triệu đồng; tỷ lệ 97,28%;
+ Còn lại: 43,955 triệu đồng.
Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách Tỉnh, ngân sách Huyện thanh toán tại kho bạc Huyện: 260.493,984 triệu đồng; giải ngân: 78.065,069 triệu đồng; tỷ lệ 29,97%; còn lại: 182.428,915 triệu đồng; trong đó:
 • Kế hoạch vốn chương trình MTQG năm 2023: Tổng kế hoạch vốn: 133.772,0 triệu đồng. giải ngân: 9.604,062 triệu đồng; tỷ lệ 7,18%; còn lại: 124.167,938 triệu đồng; trong đó:
 • CT MTQG xây dựng Nông thôn mới: 2.120,0 triệu đồng
+ Giải ngân: 681,00 triệu đồng, tỷ lệ 32,12%;
+ Còn lại: 1.439,0 triệu đồng.
 • Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 97.271,00 triệu đồng;
+ Dự án 1: 39.173,0 triệu đồng; giải ngân: 394,007 triệu đồng; Giải ngân: 5.101,597 triệu đồng, tỷ lệ 5,24%; còn lại: 37.511,315 triệu đồng.
 
+ Dự án 2: 58.098,00 triệu đồng; chưa giải ngân.
 • Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 34.381,00 triệu đồng; Giải ngân: 3.821,465 triệu đồng, tỷ lệ 11,12%; còn lại: 30.559,535 triệu đồng.
 • Ngân sách Huyện thanh toán tại kho bạc huyện: Tổng kế hoạch vốn: 41.444,00 triệu đồng; giải ngân: 16.558,544 triệu đồng; tỷ lệ 39,95%; còn lại: 24.885,456 triệu đồng; trong đó:
 • Vốn ĐTTT Ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện năm 2023: 11.361,0 triệu đồng;
+ Giải ngân: 5.071,419 triệu đồng; tỷ lệ 44,64%;
+ Còn lại: 6.289,581 triệu đồng.
 • Thu tiền sử dụng đất đến thời điểm báo cáo: 11.798,0 triệu đồng; (Kế hoạch vốn đã phân bổ: 65.000,0 trđ)
+ Giải ngân: 11.487,125 trđ; tỷ lệ 97,37%;
+ Còn lại: 310,875 triệu đồng.
 • Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 5.373,00 triệu đồng (bổ sung tháng 7/2023)
 • Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 12.912,00 triệu đồng (bổ sung tháng 7/2023)
 • Kinh phí chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023:
Tổng kế hoạch vốn: 85.277,984 triệu đồng; giải ngân: 51.902,463 triệu đồng; tỷ lệ 60,86%; còn lại: 33.375,521 triệu đồng; trong đó:
 • Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.950,346 triệu đồng;
+ Giải ngân: 1.083,811 triệu đồng, tỷ lệ 36,74%; còn lại: 1.866,535 triệu đồng.
 • Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 7.279,0 triệu đồng;
+ Giải ngân: 2.104,243 triệu đồng, tỷ lệ 28,91%; còn lại: 5.174,757 triệu đồng.
 • Ngân sách tỉnh hỗ trợ khác (Quy hoạch vùng huyện An Lão…..): 2.355,0 triệu đồng; chưa giải ngân.
 • Nguồn sử dụng đất huyện năm 2022 chuyển sang: 2.067,155 triệu đồng;
+ Giải ngân: 1.495,196 triệu đồng, tỷ lệ 72,33%;
+ Còn lại: 571,959 triệu đồng.
 • Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: 7.401,885 triệu đồng;
+ Giải ngân: 6.445,033 triệu đồng, tỷ lệ 87,07%;
+ Còn lại: 956,852 triệu đồng.
 • Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 49.105,014 triệu đồng;
+ Giải ngân: 32.275,496 triệu đồng, đạt 65,73%;
+ Còn lại: 16.829,518 triệu đồng.
 • Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 14.119,584 triệu đồng;
+ Giải ngân: 8.498,684 triệu đồng, đạt 60,19%;
+ Còn lại: 5.620,900 triệu đồng.
  1. Nguyên nhân chậm giải ngân kế hoạch vốn:
 • Kế hoạch đầu tư công vốn Chương trình MTQG năm 2023 được UBND tỉnh phân bổ muộn, chủ yếu phân bổ các công trình khởi công mới như nhà làm việc công
an xã: 11.930,0 triệu đồng; Chương trình MTQG: 133.772,00 triệu đồng nên các dự án mới giao cho nhà thầu thi công nên chưa có khối lượng.
 • Kế hoạch đầu tư công vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 được UBND tỉnh cho phép chuyển nguồn đến ngày 30/3/2023, do vậy các dự án đang trong giai đoạn hoàn chỉnh thủ tục thanh toán với giá trị: 85,279 tỷ đồng.
 • Nguồn vốn đầu tư giao muộn, các văn bản hướng dẫn đầu tư của chương trình mục tiêu chưa cụ thể, công trình thực hiện bồi thường GPMB các hộ dân không thống nhất đơn giá hỗ trợ do đơn giá thấp,…ảnh hưởng tiến độ công trình.


................................................................................................................


Nguồn vốn đầu tư tại huyện năm 2022
Tổng nguồn thu kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện:
201.677,251 triệu đồng, bao gồm: Vốn Chương trình MTQG của Trung ương: 100.568,0 triệu đồng; Nguồn thu ngân sách huyện 53.407,606 triệu đồng; nguồn thu ngân sách tỉnh: 47.701,645 triệu đồng.

I. Tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư:
a. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn:
1. Vốn Chương trình MTQG của Trung ương: Được UBND huyện giao tại Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 24/8/2022, tổng vốn phân bổ: 100.568,00 triệu đồng; hiện nay các dự án đang trong giai đoạn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chưa giải ngân vốn, bao gồm:
- Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới: Kinh phí phân bổ 16.866,0 triệu đồng, bố trí 34/38 công trình khởi công mới, (Lĩnh vực giao thông: 30 dự án; LV thuỷ lợi: 01 dự án; LV giáo dục: 2 dự án; LV hạ tầng: 01 dự án; LV cơ sở vật chất văn hoá: 4 dự án); UBND huyện giao UBND các xã làm chủ đầu tư, các dự án đang trong giai đoạn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán, một số dự án đã giao cho đơn vị thi công.
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022: Kinh phí phân bổ 61.619,0 triệu đồng, bố trí 20 công trình khởi công mới (Lĩnh vực giao thông: 6 dự án; LV thuỷ lợi: 6 dự án; LV giáo dục: 4 dự án; LV y tế: 2 dự án; LV hạ tầng: 2 dự án); UBND huyện giao cho Ban QLDA ĐTXD và PT quỹ đất huyện làm chủ đầu tư.
- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh phí phân bổ  22.083,0 triệu đồng, bố trí cho 23 công trình khởi công mới (Lĩnh vực giao thông: 7 dự án; LV thuỷ lợi: 6 dự án; LV giáo dục: 3 dự án; LV hạ tầng: 6 dự án; LV văn hoá: 01 dự án); UBND huyện giao cho Ban QLDA ĐTXD và PT quỹ đất huyện làm chủ đầu tư.
2. Ngân sách huyện: Tổng nguồn thu ngân sách huyện đến tháng 10/2020: 53.407,606 triệu đồng; Trong đó: Khối lượng thực hiện đến 10/10/2022: 42.072,449 triệu đồng; giải ngân: 32.460,904 triệu đồng, đạt 60,78%, còn lại: 20.946,702 triệu đồng, bao gồm:
- Nguồn đầu tư tập trung tỉnh phân cấp cho huyện: Nguồn thu từ ngân sách cấp trên 10.810,0 triệu đồng, giải ngân: 6.389,949 triệu đồng, đạt 59,11% còn lại: 4.420,051 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022: Tổng thu đến ngày 30/10/2022: 40.597,606 triệu đồng, giải ngân: 24.850,955 triệu đồng, đạt 61,21%, còn lại: 15.746,651 triệu đồng.
- Kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2021: Kinh phí phân bổ 2.000,00 triệu đồng, giải ngân: 1.220,0 triệu đồng, đạt 61,0% còn lại: 780,0 triệu đồng.
3. Tổng nguồn thu vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện năm 2022: Tổng nguồn thu 47.701,645 triệu đồng, khối lượng thực hiện: 22.425,575 triệu đồng, giải ngân: 19.348,449 triệu đồng, đạt 40,56%, còn lại: 28.353,196 triệu đồng, bao gồm:
- Nguồn vốn ĐTTT Ngân sách tỉnh năm 2022: Kinh phí phân bổ 9.726,0 triệu đồng, giải ngân: 4.400,0 triệu đồng, đạt 46,81%, còn lại: 5.3260,0 triệu đồng.
- Nguồn tiền sử dụng đất tỉnh: Kinh phí phân bổ 184,841 triệu đồng, giải ngân: 173,379 triệu đồng, đạt 93,79%.
- Vốn sổ xố kiến thiết:  Kinh phí phân bổ 4.768,0 triệu đồng, giải ngân: 850,276 triệu đồng, đạt 17,83%, còn lại: 3.917,724 triệu đồng.
- Nguồn vốn ĐTTT Ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang 2022 (kéo dài): Kinh phí phân bổ 76,0 triệu đồng, giải ngân đạt 100%.
- Chuyển tạm ứng năm 2009 thành cấp phát 2022 (Chương trình MTGN 30a): Kinh phí phân bổ 13.848,724 triệu đồng, giải ngân đạt 100 %.
-Tiền sử dụng đất từ các dự án trên địa bàn tỉnh, nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp (Nhà LV công an): Kinh phí phân bổ 8.540,0 triệu đồng, chưa giải ngân (tỉnh phân bổ trong tháng 10/2022).
- Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kinh phí phân bổ 2.982,0 triệu đồng, chưa giải ngân (tỉnh phân bổ trong tháng 10/2022).
- Ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Kinh phí phân bổ 7.576,0 triệu đồng, chưa giải ngân (tỉnh phân bổ trong tháng 10/2022).
b. Tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện:
1.  Dự án: Hệ thống lò đốt rác xã An Hòa, huyện An Lão:
Tổng mức đầu tư 14.999,0 triệu đồng; Năm 2022: Ngân sách tỉnh bố trí 3.000 triệu đã giải ngân; Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 30/7/2022; Tuy nhiên còn vướng công tác bồi thường GPMB, còn 01/15 hộ chưa thống nhất đơn giá hỗ trợ; thời gian kết thúc dự án: 30/7/2023.
2. Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường kết nối thị trấn An Lão với trung tâm xã An Dũng:
Quy mô: Mở rộng và gia cố lề mặt đường 6,5m, thảm tăng cường bê tông nhựa dài 2.943m; đường cấp IV miền núi và xây dựng cầu vượt lũ HL93, dài 142,4m; mặt cầu 7,5m, 4 nhịp 33m, tần suất lũ thiết kế 4%. Tổng mức đầu tư 42.991,0 triệu đồng (Xây lắp: 32.799,0trđ, chi phí khác: 10.192,0trđ); dự án đang trong giai đoạn đăng tải hồ sơ mời thầu trên mạng đấu thầu, tháng 11/2022 hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp.
3.  Dự án:Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi huyện An Lão:
 Quy mô: San nền, xây dựng nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ  tổng mức đầu tư 13.794 triệu đồng (xây lắp và thiết bị: 9.756,0trđ, chi phí khác: 4.038,0trđ); Dự án đã giải ngân 5.500/9.655,8 triệu đồng, đạt 59,96% kế hoạch vốn, dự kiến đến 31/12/2022 giải ngân 100% kế hoạch vốn.
4. Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 2:
Quy mô: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư với diện tích 4,5ha tại thị trấn An Lão; tổng mức đầu tư: 33.257,0trđ, giải ngân: 9.314,0trđ; Trong đó chi phí đền bù GPMB: 6.234,0trđ; khối lượng thực hiện: 13.302,8trđ; Dự án còn đang vướng 4 hộ chưa thống nhất quy hoạch và đơn giá bồi thường, Hội đồng bồi thường GPMB đang mời các hộ dân tiếp tục làm việc.
5. Công trình: Cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Tây xã An Hòa:
Quy mô: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư với diện tích 7,87 ha tại xã An Hòa, huyện An Lão với tổng mức đầu tư 64.294,0 trđ; dự án đang triển khai thực hiện công tác bồi thường GPMB, trong đó chi phí bồi thường GPMB: 20.199,0 trđ; dự kiến quý IV, năm 2022 tổ chức đấu thầu xây lắp, tháng 6/2024 nghiệm thu, bàn giao và  tổ chức bán đấu giá đất.
          6. Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Chi bộ Chính nghĩa:
          Quy mô: Tổng diện tích quy hoạch 25.421,26m2, công trình đang trình thẩm định quy hoạch chi tiết và cắm mốc triển khai phương án bồi thường GPMB.
II. Công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất:
- Tổng nguồn thu tiền bán đấu giá tài sản năm 2022: dự kiến: 52.302,575trđ (Tiền bán đấu giá:50.535,669trđ; tiền giao quyền SD đất: 1.766,906trđ); Tổng thu tiền đất đến 10/2022: 40.597,606trđ; Bao gồm: Tiền bán đấu giá 54 lô tại Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu: 38.830,7tr (bán 51 lô năm 2021; 03 lô năm 2022)  và  tiền giao quyền SD đất: 1.766,906trđ.
.- Dự kiến Kế hoạch bán đấu giá đến ngày 31/12/2022: Bán đấu giá 18 lô tại các khu dân cư, với giá trị: 11.704,9trđ.
+ Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu, điểm dân cư Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa: 13 lô, giá khởi điểm 9.937,6trđ; Hồ sơ: Quyết định phê duyệt đấu giá ngày 25/10/2022 và đang tổ chức đánh giá các tiêu chí để lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá.
+ Điểm dân cư thôn Xuân Phong Bắc xã An Hòa: 01 lô với giá khởi điểm: 342,368 trđ.
          + Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai Gò Núi Một: 04 lô, giá khởi điểm: 1.425,0 trđ; Hồ sơ:  Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện đã trình UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tại Tờ trình số 1152/TTr-BQL ngày 12/10/2022.
- Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022.

STT Khu đất Địa điểm Diện tích (m2) Số lô Dự kiến giá trị bán đất (đồng)
Tổng cộng 3.318,4 18 11.704.969.500
1 Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Đồng Bàu An Hòa 2.026,9 13 9.937.601.500
2 Điểm dân cư thôn Xuân Phong Bắc xã An Hòa An Hòa 104 01 342.368.000
3 Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai Gò Núi Một An Tân 1.187,5 04 1.425.000.000

III. Những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong thực hiện:
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, được lãnh đạo UBND huyện quan tâm chỉ đạo đến tất cả các chủ đầu tư; Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn những tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:
- Kế hoạch vốn Chương trình MTQG năm 2022 được UBND tỉnh phân bổ trong tháng 8/2022, với giá trị bổ sung: 100.568,0 triệu đồng, chiếm 55,21% tổng kế hoạch vốn; Nguồn vốn trên chỉ bố trí cho các danh mục khởi công mới do không có nợ đọng khối lượng xây dựng của giai đoạn 2016-2021; hiện nay các dự án trên chưa giải ngân.
- Kế hoạch vốn ngân sách tỉnh đối ứng Chương trình MTQG và xây dựng nhà làm việc Công an các xã giao trong tháng 10/2022; hiện nay các dự án trên đang thực hiệu công tác lập hồ sơ thiết kế.
- Tổng vốn Chương trình MTQG năm 2022 bố trí cho 77/81 công trình khởi công mới; với yêu cầu giải ngân của nguồn vốn trong năm kế hoạch và khối lượng công việc lớn đã tạo áp lực cho các chủ đầu tư, cơ quan thẩm định và cơ quan phê duyệt dự án.
- Năm 2022, thời tiết mùa mưa kéo dài, có khả năng mưa đến cuối năm nên việc triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
IV. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đến 31/12/2022:
Đối với các chủ đầu tư:
- Đối với cơ quan thẩm định, phê duyệt: Tăng cương công tác phối hợp với các chủ đầu tư, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, sớm ban hành kết quả thẩm định cho chủ đầu tư.
- Tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm, rút ngắn thời gian cho công tác triển khai thủ tục đầu tư sớm giao cho nhà thầu xây lắp thi công.
- Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt dự án, rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt dự án để bàn giao cho nhà thầu thi công.
- Tăng cường vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư, kịp thời chấn chỉnh sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, giám sát chặt chẽ khối lượng thi công của nhà thầu; có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu gây chậm trể tiến độ thi công.
- Tăng cường công tác nghiệm thu khối lượng, sớm hoàn thành các thủ tục gửi kho bạc nhà nước để giải ngân các nguồn vốn đã giao.
Đối với cơ quan thẩm định, phê duyệt: Tăng cương công tác phối hợp với các chủ đầu tư, tập trung nhân lực đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, sớm ban hành kết quả thẩm định cho chủ đầu tư.

............................................................................................................
Danh mục công trình và nguồn vốn 
đầu tư phân theo lĩnh vực ngành.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2017 đã bố trí cho 122 công trình: 79.820,437 triệu đồng. Trong đó: Bố trí thành toán cho 72 công trình hoàn thành và chuyển tiếp: 55.092,397 triệu đồng; bố trí khởi công mới 50 công trình với số vốn: 24.728,040 triệu đồng.

*. Về  giao thông:

          Tổng kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm 2017 đã bố trí thanh toán cho 28 công trình thuộc lĩnh vực giao thông từ nguồn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện: 22.858,375 triệu đồng, chiếm 28,64% so với kế hoạch vốn của toàn huyện. Trong đó, bố trí trả nợ cho 17 công trình hoàn thành và chuyển tiếp: 18.288,375 triệu đồng; bố trí 4.570,0 triệu đồng để triển khai 11 công trình xây dựng mới và sửa chữa các tuyến đường đảm bảo cho việc đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn như: Đường dân sinh Thôn 1 xã An Toàn (HM: Đoạn từ đường chính đến ruộng Ram); Cầu nước Đak Thôn 3 An Vinh; BTXM giao thông nông thôn Thôn 5; Đường từ sông Đinh - Nhà ông Miêng; Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông An Trung - An Vinh, đường Thôn 5 - Thôn 6 xã An Vinh, Gia cố mái taluy tràn Nước Xưng; Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông An Hòa - An Toàn, Ba Ghế - An Nghĩa; …

          *. Về thủy lợi:

          Từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; vốn Chương trình phát triển KT-XH các vùng; nguồn đầu tư tập trung tỉnh phân cấp cho huyện; nguồn tạm ứng ngân sách tỉnh từ nguồn vốn đầu tư tập trung tại Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnhđã đầu tư cho 13 công trình thuộc lĩnh vực thủy lợi: 15.481,08 triệu đồng, chiếm 19,39% tổng kế hoạch vốn. Trong đó, tập trung bố trí vốn trả nợ cho 8 công trình hoàn thành và chuyển tiếp: 4.760,613 triệu đồn; bố trí: 10.720,467 triệu đồng để triển khai xây dựng mới 5 công trình thủy lợi như: Xây dựng đập nước Tý Thôn 5; Kiên cố hóa kênh mương ruộng Vleng Thôn 2; Bê tông xi măng kênh mương ruộng Trũng - Bến Nhơn; Đê sông An Lão (đoạn An Hòa - giai đoạn 2); Xây dựng kè An Hòa.

          *. Công trình nước sinh hoạt tập trung:

          Từ nguồn vốn ngân sách huyện đã đầu tư xây dựng 4 công trình cung cấp nước sinh hoạt tập trung với số vốn 400,74 triệu đồng, chiếm 0,50% tổng kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn huyện. Trong đó, bố trí trả nợ công trình Sửa chữa nước SHTC thôn Gò Bùi thị trấn An Lão: 66,74 triệu đồng và sửa chữa 03 công trình: Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt tự chảy thôn Tmanghen; sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt tự chảy Thôn 4 xã An Dũng và sửa chữa hệ thống nước sạch Sông Vố với số vốn: 334,0 triệu đồng.

*. Về lĩnh vực điện sinh hoạt, điện chiếu sáng:

          Tổng nguốn vốn bố trí trong năm 2017: 2.349,0 triệu đồng từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất tỉnh, vốn đầu tư tập trung tỉnh phân cấp và vốn ngân sách huyện để đầu tư cho 5 công trình thuộc lĩnh vực điện, chiếm 2,94% tổng kế hoạch. Trong đó, bố trí 1.050,0 triệu đồng để trả nợ các công trình hoàn thành, bố trí 1.299,0 triệu đồng để đầu tư xây dựng mới 3 công trình điện:  Lắp đặt mới trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV Cấp điện cho khu Trung tâm hành chính thị trấn An Lão; đường dây 22kv và TBA 400kVA-22/0,4Kv cấp điện khu giãn dân Gò Đất Đạo và Soi SX Vạn Xuân và sửa chữa công trình cấp điện Thôn 1 - Thôn 3 xã An Nghĩa.

*. Lĩnh vực Y tế:

          Cùng với các lĩnh vực khác, lĩnh vực Y tế cũng được quan tâm đầu tư, với mục tiêu từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của ngành đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế. Trong năm, từ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016 (Dự án: Hỗ trợ đầu tư SCHT các xã ĐBKK, các thôn ĐBKK) đã bố trí cho lĩnh vực y tế: 298,842 triệu đồng, chiếm 0,37% tổng kế hoạch vốn đầu tư của toàn huyện. Trong đó đầu tư mới 01 công trình: Trạm Y tế xã An Toàn (HM: Xây dựng 02 phòng chức năng; nhà bếp, nhà ăn và nhà kho).

          *. Lĩnh vực Giáo dục:

          Trong năm 2017, lĩnh vực giáo dục cũng được chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, từng bước tiến tới hoàn thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục đạt chuẩn Quốc gia. Từ Nguồn vốn Chương trình MT QG giảm nghèo bền vững năm 2017 (Hỗ trợ theo NQ 30a/NQ-CP của Chính phủ); vốn Xổ số kiến thiết tỉnh và nguồn vốn Đầu tư tập trung tỉnh phân cấp và nguồn thu đóng góp đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện năm 2017 đã đầu tư 22 công trình với số vốn: 8.372,021 triệu đồng, chiếm 10,49% tổng kế hoạch vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2017. Trong đó, bố trí trả nợ cho 16 công trình hoàn thành và chuyển tiếp: 6.812,021 triệu đồng; xây dựng mới 06 công trình với số vốn: 1.560,0 triệu đồng; Trường Tiểu học An Toàn (HM: Nhà công vụ 03 phòng); Trường Tiểu học An Tân (HM: Phòng chức năng); Trường Tiểu học An Hòa 2 (HM: Nhà hiệu bộ); Sửa chữa tường rào cổng ngõ Trường MG An Vinh và PTDT BT Đinh Ruối; Trường Tiểu học An Hưng (Xây dựng 03 phòng học điểm trường Thôn 2); Trường TH An Quang(Nâng cấp, cải tạo cổng ngõ; XD nhà bảo vệ điểm trường chính; nhà vệ sinh điểm trường Thôn 5).

          *. Công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật:

          Bằng các nguồn vốn như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Xổ số kiến thiết tỉnh; Đầu tư tập trung tỉnh phân cấp và ngân sách huyện đã bố trí cho 34 công trình với số vốn: 27.050,709 triệu đồng, chiếm 33,89% tổng kế hoạch vốn. Trong đó, bố trí vốn trả nợ cho 21 công trình hoàn thành và chuyển tiếp: 23.365,709 triệu đồng, đồng thời tiếp tục bố trí: 3.685,0 triệu đồng đầu tư xây mới 13 công trình đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân: Nhà văn hóa Thôn 5, xã An Nghĩa; Nhà văn hóa Thôn 3, xã An Hưng; Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự Thị trấn An Lão; Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Toàn; Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện An Lão; Nâng cấp Nhà làm việc Huyện ủy; ….

*. Lĩnh vực khác:

Ngoài các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. UBND huyện cũng đã quan tâm đầu tư cho 14 công tŕnh thuộc lĩnh vực khác từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện với số vốn: 3.009,67 triệu đồng, chiếm 3,77% tổng kế hoạch vốn đầu tư trong 6 tháng đầu năm.

Lời chào mừng
chulam
Đỗ Tùng Lâm
Quyền Chủ tịch UBND huyện An Lão
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập48
 • Hôm nay5,579
 • Tháng hiện tại338,029
 • Tổng lượt truy cập8,146,064
An lão qua ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây