CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU

Thứ tư - 14/08/2019 08:20

CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ RƯỢU


A. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, trường hợp muốn tiếp tục kinh doanh, trước thời hạn hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày; tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập, nộp hồ sơ gửi về phòng Kinh tế / phòng Công thương nơi cấp phép.

Bước 2: Sau khi hoàn tất các thủ tục kê khai thì tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ  tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố.
Công chức tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính đầy đủ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân kê khai lại.

Trường hợp sau khi nhận hồ sơ, kiểm tra thấy chưa đủ hoặc nội dung chưa đúng thì trong vòng 03 ngày, phòng Kinh tế / phòng Công thương sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, phòng xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh. Tổ chức, cá nhân cầm Giấy biên nhận đến tại phòng Kinh tế / phòng Công thương/ bộ phận một cửa văn phòng UBND các huyện, thành phố, hòan thành việc nộp lệ phí và nhận kết quả. Trường hợp từ chối cấp, phòng Kinh tế / phòng Công thương sẽ có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

B. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại cơ quan Nhà nước.

C. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.    Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo mẫu Phụ lục 34)

2.    Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đã cấp, hết thời hạn.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ.


D. Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

E. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, tổ chức.

F. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·        Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

·        Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: phòng Kinh tế, phòng Công thương các huyện, thành phố.


G. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép.

H. Lệ phí (nếu có):Lệ phí GPKD bán lẻ rượu : TP. Qui Nhơn: 200.000 đồng/giấy/lần cấp; các huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.


I. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

·        Đơn đề nghị cấp lại GPKD bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu.(Phụ lục 34)

·        Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (Cấp lại lần thứ………)(Phụ lục 40).

 

J. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):không


K. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·        Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

·        Thông tư số : 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương.

·        Thông tư số 77/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính.

 

 

Phụ lục 34

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

 

TÊN DOANH NGHIỆP

------------------

Số:        /

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

............., ngày...... tháng....... năm............

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

 GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần,

bị rách, nát hoặc bị cháy)

 

                                                                Kính gửi: ......................(1)

Tên doanh nghiệp: .......................:

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

Đã được cấp Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp.

Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh...........(2) sản phẩm rượu số..........ngày..... tháng.....năm.....do.... .......(1) cấp (nếu có).

Doanh nghiệp kính đề nghị ......................(1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh ........ (2) sản phẩm rượu, với lý do .... ......................(3)..................

......(ghi rõ tên doanh nghiệp)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                               Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                           (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Chú thích:

  (1): Ghi rõ tên Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương hoặc Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi doanh nghiệp dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2)  Ghi rõ là phân phối hoặc bán buôn hoặc bán lẻ.

(3): Ghi rõ lý do xin cấp lại.

 

 

 

Phụ lục 40

(Kèm  theo Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012

của Bộ Công Thương)

                                                      

UBND TỈNH, TP…(1)

UBND HUYỆN (QUẬN)...(2)

PHÒNG........(3)

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------------

Số:        /GP-P………

.............., ngày…tháng…năm …

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

(Cấp lại lần thứ………)

 

TRƯỞNG PHÒNG………….(3)

 

Căn cứ ………..……………………………….....................................(3);

Căn cứ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012
của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Căn cứ Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20 tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu số……ngày ... tháng …. năm …. của………………………..........…(4);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép...................................................….….......................(4)

Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

Điện thoại:......................... Fax:...............;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp............ mã số doanh nghiệp:............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

Địa điểm kinh doanh:

+ Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

+ Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

+ Điện thoại:......................... Fax:...............;

1.    Được phép mua:

a)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)

b)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(5).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

.......................................................................(6)

2. Được phép bán:

Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm:

......................................................................................................(7)

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

..........................(4) phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu và những quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3.Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép này có giá trị đến hết ngày…. tháng … năm…../.

 

Nơi nhận:

- ……..… (4);

- ………..(6);

- Lưu: VT, …….(8).

 

(Chức danh, Họ và Tên người ký,

chữ ký và có đóng dấu nếu có)

 

 

 

Chú thích:

1): Ghi rõ tên tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

(2): Ghi rõ tên quận (huyện) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (3): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

 (4): Tên thương nhân được cấp Giấy phép

(5): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac,..;

(6): Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm rượu.

 (7): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

 (8): Tên các tổ chức có liên quan.


Download tài liệu đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây