Cụm công nghiệp

Các văn bản pháp lý

- Quyết định Số 08/2005/QĐ-UBND 22 tháng 3 năm 2005 của UBND huyện An Lão “V/v ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư vào các cụm công nghiệp”;

- Quyết định Số 563/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2007 của UBND huyện An Lão “V/v điều chỉnh, bổ sung cơ chế thu hút đầu tư vào các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Lão”;

- Quyết định số tại Quyết định số 3090/QĐ-CTUBND ngày 26/12/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão”;

- Quyết định số tại Quyết định số 2980/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định “V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, Huyện An Lão”;

- Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 9/8/2016 của UBND tỉnh Bình Định “V/v thành lập Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định”;

- Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Bình Định “V/v thành lập Cụm công nghiệp Gò Cây Duối, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định”;

- Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định “V/v ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Định”;

- Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện An Lão “V/v ban hành Quy định về trình tự và cơchế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tưxây dựng tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện An Lão”.

- Ngành nghề thu hút đầu tư của 2 cụm công nghiệp: Chế biến nông – lâm sản, chế biến đá granite, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và các ngành công nghiệp nhẹ khác

Tình hình đầu tư vào 2 cụm công nghiệp

- Tổng nguồn vốn đầu tư cho công tác quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho 2 cụm công nghiệp đến nay đã thực hiện được 5.139,007 triệu đồng; trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 3.225 triệu đồng (63,25%), ngân sách huyện đầu tư 1.837 triệu đồng (35,25%), các doanh nghiệp đóng góp 77,007 triệu đồng (1,5%).

- Tính đến thời điểm hiện nay, tổng kinh phí dành đầu tưxây dựng cơsở hạ tầng hai cụm công nghiệp là 2.690,535 triệu đồng. Trong đó, cụm công nghiệp Gò Bùi 997,449 triệu đồng, đã san nền được 11,687ha/11,687ha đất quy hoạch. Trong đó:

a. Cụm công nghiệp Gò Bùi:

Tổng kinh phí đầu tư : 997,449 triệu đồng, đã san nền được 11,687ha/11,687ha đất quy hoạch.

b. Cụm công nghiệp Gò Cây Duối:

Tổng kinh phí đầu tư: 1.693,086 triệu đồng, đã san nền 12,48ha/14,14ha đất quy hoạch.

 Tình hình hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp, công ty trong cụm công nghiệp:

- Hiện tại có 16 cơ sở, doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào 2 cụm công nghiệp ( Cụm công nghiệp Gò cây duối 9 doanh nghiệp,cụm doanh nghiệp Gò Bùi 7 doanh nghiệp).

- Trong đó 9 cơ sở, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, 04 dự án đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và lập thủ tục hồ sơ; 03 dự án không thực hiện đang đề nghị thu hồi đất và chấp thuận cho thuê đất ( Công ty TNHH Hoàng Vũ, Công ty TNHH Tân Nhật Huy, Công ty TNHH MTV An Lão).

a. Tình hình hoạt động và tổng vốn đăng ký đầu tư của các cơ sở, doanh nghiệp, công ty trong cụm công nghiệp Gò Bùi:

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký vào sản xuất kinh doanh: 07 doanh nghiệp. Đã tạm giao 6,209/6,68 ha cho 5 dự án chế biến gỗ tiêu thụ nội địa và 02 dự án sản xuất vật liệu xây dựng tại CCN; đạt tỷ lệ lấp đầy diện tích 100%. Trong đó, 04 dự án đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho 56 lao động thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng; 02 dự án không hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Tân Nhật Huy, Công ty TNHH MTV An Lão).

- Tổng vốn đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp Gò Bùi của các doanh nghiệp 26,623 tỷ đồng trong đó:

+ Vốn đầu tư thực tế của các doanh nghiệp hiện tại chỉ đạt: 5,4 tỷ đồng.

+ Vốn đăng ký đầu tư chưa thực hiện: 21,223 tỷ đồng.

b. Tình hình hoạt động và tổng vốn đăng ký đầu tư của các cơ sở, doanh nghiệp, công ty trong cụm công nghiệp Cụm công nghiệp Gò Cây Duối:

- Tổng số doanh nghiệp đăng ký vào sản xuất kinh doanh: 9 doanh nghiệp. Trong đó, 5 dự án chế biến gỗ, 01 dự án chế biến hàng nông lâm sản, 03 dự án sản xuất vật liệu xây dựng. Đã giao 9,7/9,7ha cho 9 dự án đạt tỷ lệ lấp đầy 100%. Đến nay, 5 dự án đã đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho 46 lao động thu nhập bình quân 4,7 triệu đồng/người/tháng, 03 dự án đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng và các thủ tục hồ sơ, 01 dự án không hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Hoàng Vũ )  

- Tổng vốn đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp Gò Bùi của các doanh nghiệp 27 tỷ đồng trong đó:

+ Vốn đầu tư thực tế của các doanh nghiệp hiện tại chỉ đạt: 7,45 tỷ đồng.

+ Vốn đăng ký đầu tư chưa thực hiện: 19,55 tỷ đồng.

1.     Lĩnh vực Giao thông:

Năm 2017 đăng ký xây dựng kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nông thôn cụ thể như sau:

Tổng chiều dài đăng ký là 17,953 km, trong đó:

-         Đường BTNT loại A: 7,43 km;

-         Đường BTNT loại B: 9,127 km;

-         Đường BTNT loại C: 0,400 km;

-         Đường BTNT loại D: 0,996 km.

2.     Lĩnh vực Khoa học Công nghệ:

 Các mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất năm 2016 cụ thể như sau:

a.     Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:

 Ứng dụng 03 mô hình, Tổng kinh phí thực hiện 130.272.500 đồng, Trong đó nguồn Khuyến nông tỉnh 70.272.500 đồng, nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ 60.000.000 đồng

* Nguồn khuyến nông tỉnh: Triển khai ứng dụng 03 mô hình

- Ứng dụng mô hình Trồng Ngô Lai thâm canh trên đất lúa chuyển đổi, kinh phí thực hiện: 26.158.000 đồng.

+ Địa điểm thực hiện: Thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão.

+ Quy mô thực hiện: 2ha/14 hộ.

+ Thời gian thực hiện 4 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016).

+ Kết quả: Năng suất đạt 68 tạ/ha, đạt 113% so với kế hoạch ( chỉ tiêu năng suất 60 tạ/ha).

-       Ứng dụng mô hình Trồng lạc thâm canh trên đất lúa chuyển đổi, kinh phí thực hiện: 32.048.000 đồng.

+ Địa điểm thực hiện: Thôn Tân Lập, xã An Tân, huyện An Lão.

+ Quy mô thực hiện: 2ha/15 hộ.

+ Thời gian thực hiện 4 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 8/2016).

+ Kết quả: Năng suất đạt 32 tạ/ha, đạt 106% so với kế hoạch (chỉ tiêu năng suất 30 tạ/ha).

- Ứng dụng mô hình Trồng thâm canh một số giống cỏ mới có năng suất cao, kinh phí thực hiện: 12.066.500 đồng.

+ Địa điểm thực hiện: Thôn Vạn Long, xã An Hòa, huyện An Lão.

+ Quy mô thực hiện: 2.000m2/2 hộ.

+ Thời gian thực hiện 6 tháng (từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016).

+ Kết quả: Năng suất đạt 15,9 tấn/1.000m2, đạt 106% so với kế hoạch ( chỉ tiêu năng suất 15,0 tấn/1.000m2).

Đánh giá chung: Qua triển khai 03 mô hình ứng dụng chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất đã mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao sơ với trồng lúa truyển thống. Góp phần nâng cao tầm quan trọng trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong các mùa vụ và áp dụng các quy trình kỹ thuật trong sản xuất của nhân dân trong việc thay đổi phương thức sản xuất lạc hậu và truyền thống của sản xuất nông nghiệp.

* Nguồn khoa học công nghệ: Triển khai ứng dụng  mô hình Trồng bưởi da xanh, kinh phí thực hiện: 60.000.000 đồng.

Trong năm 2016 Hội đồng khoa học và công nghệ huyện đã xem xét các điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, giá trị hiệu quả kinh tế đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ thí điểm mô hình trồng cây bưởi da xanh trên địa bàn hiện.

+ Địa điểm thực hiện: Xã An Hòa và xã An Tân.

+ Quy mô thực hiện: xã An Hòa 02 mô hình/02 hộ, xã An Tân 01 mô hình/01 hộ;  quy mô 230 cây/hộ, diện tích đất  6.900 m2/hộ để thực hiện thí điểm mô hình.

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2016 đến tháng 12/2016.

Hiện tại các mô hình đã được triển khai phát triển tốt (với tỷ lệ sống đạt 80%), qua kết quả đạt được chúng ta thấy cây bưởi gia xanh phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Qua việc hỗ trợ thí điểm mô hình tạo điều kiện cho nhân dân tham quan học tập, áp dụng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Trong đó giúp nhân dân nhận thức được việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao vào phù hợp với điều kiện của địa phương mang lại cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân (dự kiến sau 2 đến 3 năm bưởi cho thu hoạch đạt năng suất 1tạ/cây, giá bán ổn định với 45.000 đồng/kg, mỗi hộ có thể thu lãi đạt từ 200-213 triệu đồng/năm).

b.    Lĩnh vực chăn nuôi:

Ứng dụng mô hình “Nuôi gà trên nền đệm lót sinh học”, với tổng kinh phí thực hiện 116.573.800 đồng, từ nguồn khuyến nông tỉnh.

+ Địa điểm thực hiện: Thôn Hưng Nhơn, thị trấn An Lão, huyện An Lão.

+ Quy mô thực hiện: 1250 con/7 hộ.

+ Thời gian thực hiện 6 tháng (từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2016).

+ Kết quả triển khai: Qua 4 tháng triển khai đến nay gà sinh trưởng tốt, đạt trọng lượng trung bình là 2,5kg/con, lợi nhuận từ mô hình đem lại là 60.000.000 đồng.

           Qua triển khai các năm từ mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học không gây ô nhiểm môi trường và đồng thời đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho nhân dân, chất lượng giá trị sản phẩm đảm bảo được người tiêu dùng sử dụng. Từ những thành quả có được đã tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình Nuôi gà trên nền đệm lót sinh học đến các xã, thị trấn cho nhân dân tham gia học hỏi ứng dụng trong lĩnh vực chăn nuôi góp phần phát triển kinh tế gia đình, đem lại thu nhập cho nhân dân.

c.Công tác sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển đặc sản của địa phương tổng kinh phí 170.000.000 đồng:

Nhằm khôi phục, phát triển các đặc sản của địa phương tiến tới xây dựng thương hiệu, sản xuất hàng hóa như Mật ong rừng An Lão, Cây Hồng nhiễu, chè tự nhiên tại xã An Toàn. UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí triển khai nhằm bảo tồn và phát triển bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập đời sống cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

- Khoanh nuôi, bảo vệ chè đặc sản tại xã An Toàn với quy mô chăm sóc 1,9ha (Số lượng: 600 cây chè), tổng kinh phí thực hiện đến tháng 04/2017 (kinh phí hỗ trợ cho mô hình từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 60.000.000 đồng), đến nay cây Chè đang sinh trưởng và phát triển tốt.

- Phục tráng cây hồng nhiểu với quy mô ghép là 300 gốc, đến nay đã hoàn thành công việc ghép cây, tỉ lệ cây sống khoản 80-90%, kinh phí hỗ trợ để thực hiện mô hình là: 20.000.000 đồng.

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mật ong rừng An Lão cho sản phẩm mật ong rừng An Lão – Bình Định với tổng kinh phí thực hiện: 90.000.000 đồng, đế nay thủ tục hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mật ong rừng An Lão đã hoàn thành gửi Cục Sở hữu trí tuệ và đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhập hồ sơ hợp lệ, đủ điền kiện cấp chứng nhận.

Hiệu quả: Qua việc triển khai xây dựng nhãn hiệu mật ong rừng An Lão, bảo tồn cây Chè, phục tráng cây Hồng nhiễu sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế, bảo tồn và phát triển các đặc sản địa phương.

3.     Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng:

Hệ thống cây xanh trên các tuyến đường khu vực thị trấn An Lão.

Trồng 350 cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường cụ thể như sau:

- Trồng 45 cây Lộc vừng có chiều cao H≥ 2m, đường kính gốc d≥ 10cm, kích thước bầu 60x60x60 cm:

+ Tuyến Bưu điện – Huyện ủy (629) : 11 cây

+ Tuyến Ngã tư quán Bờ hồ - Bưu điện (629): 34 cây

- Trồng 16 cây Bằng lăng có chiều cao H≥ 2m, đường kính gốc d≥ 10cm, kích thước bầu 60x60x60 cm: Tuyến Bưu điện – Huyện ủy (629)

- Trồng 279 cây Sao đen có chiều cao H≥ 3m, đường kính gốc d≥ 10cm, kích thước bầu 60x60x60 cm:

+ Tuyến ĐT629 – Công an huyện: 14 cây

+ Tuyến ĐT629 – Đài truyền thanh: 22 cây

+ Tuyến ĐT629 (cây xăng) – Đường 1 chiều: 6 cây

+ Tuyến Bờ kè sông Đinh: 121 cây

+ Tuyến đường 1 chiều (quán Hằng) – Bờ kè : 23 cây

+ Tuyến đường 1 chiều (nhà ông Thường) – Bờ kè : 12 cây

+ Tuyến trước nhà văn hóa cộng đồng: 23 cây

+ Tuyến trước trụ sở Thôn 9: 3 cây

+ Tuyến xung quanh khu sinh hoạt văn hóa thể thao: 24 cây

+ Tuyến nhà ông Trai – Sân bóng huyện đoàn: 31 cây

Lời chào mừng
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay91
  • Tháng hiện tại20,924
  • Tổng lượt truy cập284,072
An lão qua ảnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây